Lipiec 10, 2019
  • Lipiec 10, 2019
Październik 31, 2018

Korzyści z zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Autor 0 121 Views

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych wiąże się z obowiązkiem dostosowania miejsca pracy do potrzeb takich pracowników. Decyzja o przyjęciu do pracy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności to również korzyści, o których można przeczytać w poniższym artykule.

Dofinansowanie do zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika

Pracodawca spełniający wyznaczone przez obowiązujące prawo warunki, ma szansę otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników. Tego rodzaju wsparcie przyznawane jest w sytuacji, gdy pracodawca zajmuje się prowadzeniem zakładu pracy chronionej. Dofinansowanie przysługuje, jeśli w danej firmie pracuje minimum 25 pracowników (w przeliczeniu na pełen etat), a osiągnięty wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi przynajmniej 6 proc.

Firma ubiegająca się o wsparcie nie może być obciążona zaległościami w płatnościach do PFRON-u na więcej niż 100 zł, a osoby niepełnosprawne w niej zatrudnione muszą posiadać świadectwo będące dowodem inwalidztwa. Jednym z warunków, którego spełnienie gwarantuje otrzymanie dofinansowania, jest nie przekroczenie przez firmę kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.

Dofinansowanie wypłacane jest co miesiąc, a jego kwota nie jest taka sama w przypadku wszystkich pracowników. Zależy ona od:

  • stopnia niepełnosprawności: znaczny stopnień oznacza dofinansowanie w wysokości 1800 zł, umiarkowany – 1125 zł, natomiast lekki – 450 zł;
  • tego, czy u pracownika stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsję, niewidzenie w stopniu znacznym i umiarkowanym – wszystkie wymienione zaburzenia, choroby zwiększają pulę dofinansowania o 600 zł;
  • wymiaru pracy: na osobę ze znaczną niepełnosprawnością, pracującą na pół etatu, przyznaje się 900 zł dofinansowania (1800 zł odpowiada całemu etatowi).

Zwrot kosztów na przystosowanie stanowiska pracy i jego wyposażenie

Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną zobowiązany jest do dostosowania jej miejsca pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. PFRON jest w stanie pomóc takiemu pracodawcy w pokryciu kosztów wynikających z tego obowiązku. Z drugiej strony nie wszystkim takie dofinansowanie się należy.

Pracodawca ma szansę na uzyskanie wsparcia, jeśli osoba niepełnosprawna, której stanowisko zostało zmodernizowane, zatrudniana jest przez okres min. 3 lat. Wsparcie można przeznaczyć na stworzenie nowego stanowiska lub przystosowanie już istniejącego. Aby otrzymać refundację pracodawca musi złożyć specjalny wniosek i zanieść go do biura starosty właściwego ze względu na miejsce zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Zatrudniający może ubiegać się również o zwrot kosztów poniesionych na wyposażenie stanowiska dla osoby niepełnosprawnej. Warto jednak wiedzieć, że refundacji nie podlegają koszty, które poniesiono przed dniem zawarcia umowy ze starostą. Zwrot za wyposażenie miejsca pracy nie może przekroczyć 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Ulgi we wpłatach na PFRON

Firmy nieosiągające wymaganych wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych zobowiązane są do dokonywania wpłat na PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do tego wydatku zmuszeni są pracodawcy, których firma jednocześnie zatrudnia przynajmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie osiąga 6 proc. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wyższy wskaźnik zwalnia z obowiązku uiszczania ww. opłaty.

Obniżenie wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w firmie jest możliwe, gdy daje się pracę osobom borykającym się ze schorzeniami w sposób szczególny utrudniającymi wykonywanie pracy. Do tego rodzaju chorób zalicza się m.in. chorobę Parkinsona, stwardnienie rozsiane, ślepotę oraz niedowidzenie, epilepsję, przewlekłą chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe.

Warto dodać, że firmy, które nie spełniają wyżej wymienionych warunków, ale kupują produkty i usługi pochodzące od pracodawcy zatrudniającego min. 25 pracowników, w tym przynajmniej 10% osób z umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności, zyskują prawo do obniżenia wysokości obowiązkowych wpłat na rzecz PFRONu.

Źródło: http://bponetwork.pl/

  Biznes
Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *